REGULAMIN

REGULAMIN KLUBU – Warunki uczestnictwa w zajęciach

 • Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna.
 • Dokumentem potwierdzającym członkostwo jest karnet.
 • Klient otrzymuje karnet w wersji papierowej, natomiast jego kopia zostanie utworzona w bazie danych Klubu i będzie podstawą do dokonania rezerwacji zajęć.
 • Rezerwacja zajęć odbywa się drogą telefoniczną lub w recepcji Klubu
 • Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 20 dnia poprzedniego.
 • W przypadku zapisania się na zajęcia i nieodwołania rezerwacji przed upływem określonego terminu, wejście przyjmuje się za wykorzystane i odznacza się je na obu wersjach karnetu.
 • Karnet jest ważny przez miesiąc od daty wydania.
 • Kupno karnetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swojego karnetu za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.
 • Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony. Koszt wydania nowego karnetu wynosi 10zł.
 • Karnet, nie ma charakteru imiennego i może on być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z fitness, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.
 • Przedmioty osobiste powinny być pozostawione w szatni.
 • Każda osoba nabywająca karnet, powinna uprzednio zasięgnąć opinii lekarza dotyczącej stanu zdrowia.
 • Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.
 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny.
 • Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
 • Na zajęciach bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.
 • Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 • Za wszelkie szkody powstałe na terenie obiektów Klubu z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 • Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
 • W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.